PrioPlastic AB

Om oss

PrioPlastic AB är en av Sveriges ledande aktörer på marknaden för legotillverkning av vacuumformade termoplast produkter.

Vår produktion riktar sig till alla kunder oavsett bransch, där ni som kund har möjlighet att utveckla er produkt med hjälp av vår expertis. Vi bidrar med vår kunskap i alla led – Allt ifrån inköp av material, till slutpaketering av färdig produkt.

5-axliga fräsmaskiner används för att få bästa resultat vid bearbetning av detaljer.

om oss

Du hittar oss på Meteorologvägen 4, 55593 Jönköping.

 • (+46) 036-38 72 80
 • info@prioplastic.se
 • Se karta

Vi tillämpar bl.a. källsortering, vilket har inneburit att mängden avfall som skickas för destruktion och/eller deponi har minska och är numera försumbart.

Vår anläggning har värmeåtervinningssystem som gör att vi är nästan helt självförsörjande när det gäller vår uppvärmning av våra lokaler.

Vi är certifierade enligt ISO ISO 9001:2015 samt 14001:2015 och uppfyller därmed tillverkningsindustrins allra senaste kvalitets och miljönormer.

PrioPlastic:s verksamhet ska sträva mot, att skapa och vidmakthålla långsiktiga leveranser av plastdetaljer på legobasis till kunder i alla branscher.

Inom alla på företaget förekommande verksamheter strävas efter ständiga förbättringar.

Gällande lagar, föreskrifter och förordningar skall följas och vi strävar efter att uppfylla övriga krav som ställs på verksamheten.

Alla medarbetare ska vara informerade om och involverade i arbetet med miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

Vi skall:

Motsvara kundförväntningar genom att

 • Uppfylla de överenskommelser som avtalats med kunden.
 • Umgås med kunden på ett naturligt men korrekt sätt.
 • Åtgärda kvalitetsbrister på ett för kunden tillfredsställande sätt.

Minimera klimatpåverkan genom att

 • Så långt det är ekologiskt motiverat och ekonomiskt rimligt minska påverkan på miljön.
 • Hushålla med energi och resurser.
 • Förebygga föroreningar.

Skapa en säker och attraktiv arbetsplats genom att

 • Ledningen ständigt arbetar med att förebygga ohälsa och olycksfall
 • Behandla alla oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder, religion eller social tillhörighet med respekt och värdighet.
 • Ingen på företaget ska utsättas för kränkande särbehandling dvs. mobbing, psykiskt eller fysiskt våld, social utstötning eller sexuella trakasserier.
 • Eftersträva en jämn könsfördelning inom olika anställningskategorier
 • Inte acceptera alkohol och centralstimulerande droger på arbetsplatsen.